fbpx

FORM AT WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Opracowanie technologii produkcji drewnianych paneli akustycznych 3D

wykonanych w krzywych trzeciego stopnia w firmie FORM AT WOOD Sp. z o.o.
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0016/20

 

 

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie: 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2020 r. – 30.06.2022 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 792 687,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 553 610,00 PLN

 

 

Głównym celem projektu “Opracowanie technologii produkcji drewnianych paneli akustycznych 3D wykonanych w krzywych trzeciego stopnia w firmie FORM AT WOOD Sp. z o.o.” jest zwiększenie aktywności B+R firmy FORM AT WOOD Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania technologii produkcji drewnianych paneli akustycznych 3D wykonanych w krzywych trzeciego stopnia.

Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie opracowana technologia produkcji oraz stworzenie finalnego produktu w postaci innowacyjnych w skali światowej drewnianych paneli akustycznych 3D opartych na krzywych trzeciego stopnia.

FORM AT WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy
FORM AT WOOD Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0005/19

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. – 31.08.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 254 063,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 177 844,10 PLN

 

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim i brytyjskim.

 

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2);
– promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

 

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.