Firma Form At Wood Sp. z o.o. wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP,
dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

 

KOSZT USŁUGI OBJĘTEJ GRANTEM BRUTTO: 2950,00 PLN
CAŁKOWITA KWOTA GRANTU OTRZYMANEGO Z UE: 2278,45 PLN

 

Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania
ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.
Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy
oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

FORM AT WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Opracowanie sytemu sterowania akustyki przy

wykorzystaniu paneli akustycznych firmy Form At Wood Sp.z. o.o.
Nr projektu: POIR.02.03.02-16-0012/20

 

 

II Oś priorytetowa: W
:
sparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 25.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 129 150,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 89 250,00 PLN

 

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacji produktowej
– systemu sterowania przy wykorzystaniu drewnianych paneli ściennych 3D pozwalających na sterowanie akustyką pomieszczeń –
regulowanie właściwościami akustycznymi pochłaniającymi oraz rozpraszającymi.

Badania zlecone jednostce naukowej pozwolą opracować najważniejsze rezultaty:
• opracowanie technologii sterowania parametrami akustycznymi paneli,
• określenie właściwości odporności na ogień ustrojów paneli do sterowania akustyką.
Realizacja projektu pozwoli firmie odnieść korzyść w postaci możliwości wprowadzenia systemu sterowania
akustyki przy użyciu paneli akustycznych z zachowaniem innowacyjnego i unikatowego wyglądu paneli
wykonanych w krzywych trzeciego stopnia. Zastosowanie paneli, w zależności od aktywnego wariantu,
będzie pozwalało na redukcję czasu pogłosu w pomieszczeniu, zwiększenie rozproszenia dźwięku lub na
kombinację tych właściwości, dostosowując klimat akustyczny do aktualnej funkcji pomieszczenia.

FORM AT WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Opracowanie technologii produkcji drewnianych paneli akustycznych 3D

wykonanych w krzywych trzeciego stopnia w firmie FORM AT WOOD Sp. z o.o.
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0016/20

 

 

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie: 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2020 r. – 30.06.2022 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 792 687,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 553 610,00 PLN

 

 

Głównym celem projektu “Opracowanie technologii produkcji drewnianych paneli akustycznych 3D wykonanych w krzywych trzeciego stopnia w firmie FORM AT WOOD Sp. z o.o.” jest zwiększenie aktywności B+R firmy FORM AT WOOD Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania technologii produkcji drewnianych paneli akustycznych 3D wykonanych w krzywych trzeciego stopnia.

Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie opracowana technologia produkcji oraz stworzenie finalnego produktu w postaci innowacyjnych w skali światowej drewnianych paneli akustycznych 3D opartych na krzywych trzeciego stopnia.

FORM AT WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy
FORM AT WOOD Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0005/19

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. – 31.08.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 254 063,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 177 844,10 PLN

 

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim i brytyjskim.

 

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2);
– promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

 

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.