TERMS OF SERVICE

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Strona internetowa www.formatwood.com jest własnością spółki FORM AT WOOD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Technologicznej 2, 45-839 Opole, adres do doręczeń: ul. Leśna 2, 46-040 Schodnia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000772013, NIP: 7543210165, REGON: 382593975, adres poczty elektronicznej: info@formatwood.com.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Strony i określa zasady korzystania ze Strony internetowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Strony.

 

§ 2

DEFINICJE

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – FORM AT WOOD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Technologicznej 2, 45-839 Opole, adres do doręczeń: ul. Leśna 2, 46-040 Schodnia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000772013, NIP: 7543210165, REGON: 382593975
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Strony.
 5. Strona – strona internetowa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym formatwood.com
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza kontaktowego lub wiadomości E-mail i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny na Stronie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez napisanie informacji o zamawianych Produktach oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Produkt – dostępna na Stronie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub wiadomości E-mail.

 

§ 3

DANE KONTAKTOWE

 

 1. Adres Sprzedawcy: FORM AT WOOD Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
 2. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: FORM AT WOOD Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-040 Schodnia
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: info@formatwood.com
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 519 519 287
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  1. PLN: 69 1050 1504 1000 0090 8054 6840
  2. EUR: PL 95 1050 1504 1000 0090 8054 6857
  3. USD: PL 96 1050 1504 1000 0090 8137 2212
  4. GBP: PL 57 1050 1504 1000 0090 8154 8290
  5. BIC / SWIFT: INGBPLPW
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00

 

§ 4

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. Wysłać informację o zamawianych produktach za pomocą Formularza kontaktowego lub bezpośrednią wiadomość na adres info@formatwood.com. W wiadomości powinny znaleźć się następujące informacje:
   1. ilość zamawianych produktów
   2. rodzaj zamawianych produktów
   3. kolor zamawianych produktów
   4. adres dostawy
   5. dane do wystawienia faktury
   6. wszystkie dodatkowe/indywidualne informacje konieczne do zrealizowania Zamówienia
  2. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 24h od wysłania Formularza kontaktowego / złożenia Zamówienia w celu weryfikacji Zamówienia. Jednocześnie poinformuje o czasie realizacji oraz przedstawi ofertę cenową Zamówienia.
  3. Oferta cenowa będzie oparta na podstawie aktualnego cennika Produktów:
   1. Seria EDGE od 499,00 EUR/m2
   2. Seria SMOOTH od 665,00 EUR/m2
   3. Seria FLAT od 165,00 EUR/m2
   4. Klient może skorzystać z  usług dodatkowych takich jak: docinka elementów, indywidualne wybarwienie, usługa projektowa. Cena końcowa jest ustalana indywidualnie, a Klient otrzymuje ostateczną ofertę E-mailem.
  4. Jeśli Zamówienie zostanie zaakceptowane przez obie Strony, Klient powinien wykonać pełną przedpłatę w określonym terminie na podstawie faktury PROFORMA lub jeśli tak uzgodnione ze Sprzedawcą, zaliczkę w wysokości 50% wartości zamówienia, a pozostałe 50% przed wysyłką towaru.

 

§ 5

OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska,
  2. Przesyłka na warunkach EXW,
  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: FORM AT WOOD Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-040 Schodnia.
  4. Koszt wysyłki pokrywa kupujący. Jest uzależniony od Kraju wysyłki. Szczegółowe informacje na temat kosztów wysyłki Sprzedawca poinformuje w wiadomości E-mail wraz z ofertą.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. Płatność on-line
   1. za pomocą serwisu Przelewy24 (link do płatności wysyłany w wiadomości E-mail)
   2. za pomocą serwisu PayPal (https://www.paypal.com/paypalme/formatwood)
  3. W przypadku płatności on-line mogą występować opłaty dodatkowe. Szczegóły dotyczące wysokości opłat dodatkowych Sprzedawca poinformuje w wiadomości E-mail wraz z ofertą.

 

§ 6

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza kontaktowego lub wysłania wiadomości E-mail zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a po otrzymaniu wpłaty na podstawie PROFORMY przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku płatności przelewem, on-line, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie przedstawionym na fakturze PROFORMA – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w przedstawionej przez Sprzedawcę ofercie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie  poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz do krajów poza Unią Europejską.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku krajów poza Unią Europejską mogą pojawić się dodatkowe opłaty celno-administracyjne, za które Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. Konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku, gdy określi indywidualne cechy Produktu, a Sprzedawca zgodnie z Konsumenta wytycznymi dostarczy takie Produkty.

 

§ 8

REKLAMACJA I GWARANCJA

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe wykonywane na indywidualne Zamówienie Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja producenta, informacja o niej, będzie zawarta przy opisie Produktu w Strony.
 4. Zasady reklamacji określa gwarancja producenta – dotyczy produktów dla których została udzielona gwarancja producenta.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres korespondencyjny podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę internetową zawierane są w języku polskim, niemieckim lub angielskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.