FORM AT WOOD

UE

FORM AT WOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie FORM AT WOOD Sp. z o.o.

 

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0069/21

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2022-04-01-2022-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 300 116,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 210 081,20 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych w działalności firmy.

Rezultatem realizacji projektu będzie m.in.:

  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu, co przełoży się na niższe koszty działalności
  • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem
  • wzrost automatyzacji i ograniczenie pracochłonności procesów, oraz wsparcie kluczowych procesów stanowiących przewagę konkurencyjną Wnioskodawcy
  • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie
  • wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.

FORM AT WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy FORM AT WOOD Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”

 

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0005/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. – 31.12.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  208 386,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 145 870,20 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim i brytyjskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

FORM AT WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie technologii produkcji drewnianych paneli akustycznych 3D wykonanych w krzywych trzeciego stopnia w firmie FORM AT WOOD Sp. z o.o.”

 

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0016/20

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-09-01 – 2022-07-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 762 773,20 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 531 483,02 PLN

Głównym celem projektu “Opracowanie technologii produkcji drewnianych paneli akustycznych 3D wykonanych w krzywych trzeciego stopnia w firmie FORM AT WOOD Sp. z o.o.” jest zwiększenie aktywności B+R firmy FORM AT WOOD Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania technologii produkcji drewnianych paneli akustycznych 3D wykonanych w krzywych trzeciego stopnia.

Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie opracowana technologia produkcji oraz stworzenie finalnego produktu w postaci innowacyjnych w skali światowej drewnianych paneli akustycznych 3D opartych na krzywych trzeciego stopnia.

 

FORM AT WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie sytemu sterowania akustyki przy wykorzystaniu paneli akustycznych firmy Form At Wood Sp.z. o.o.”

Nr projektu: POIR.02.03.02-16-0012/20

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2021 r. – 31.12.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 129 150,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 89 250,00 PLN 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacji produktowej – systemu sterowania przy wykorzystaniu drewnianych paneli ściennych 3D pozwalających na sterowanie akustyką pomieszczeń – regulowanie właściwościami akustycznymi pochłaniającymi oraz rozpraszającymi.

Badania zlecone jednostce naukowej pozwolą opracować najważniejsze rezultaty:

• opracowanie technologii sterowania parametrami akustycznymi paneli,

• określenie właściwości odporności na ogień ustrojów paneli do sterowania akustyką.

Realizacja projektu pozwoli firmie odnieść korzyść w postaci możliwości wprowadzenia systemu sterowania akustyki przy użyciu paneli akustycznych z zachowaniem innowacyjnego i unikatowego wyglądu paneli wykonanych w krzywych trzeciego stopnia. Zastosowanie paneli, w zależności od aktywnego wariantu, będzie pozwalało na redukcję czasu pogłosu w pomieszczeniu, zwiększenie rozproszenia dźwięku lub na kombinację tych właściwości, dostosowując klimat akustyczny do aktualnej funkcji pomieszczenia.

no thank
Image Newletter